Úspech žiakov hudobného odboru na Levickom hudobnom festivale...


Zuškáčik na Stavaní mája v Hontianskej Vrbici.


Zuškáčik na Športových hrách seniorov vo Veľkých Kozmálovciach.


Žiaci hudobného odboru získali zlaté pásmo na klavírnej prehliadke v Sládkovičove... 


Žiaci výtvarného odboru získali v okresnom kole Celoštátnej výtvarnej súťaže 
Vesmír očami detí, ktorú každoročne organizuje Tekovská hvezdáreň v Leviciach nasledovné...

📷 Fotogaléria z Vianočného koncertu


Pozývame Vás na 

Vianočný koncert 

21.12.2022 o 16:30 

v SD Tlmače- Lipník. ZUŠ Tlmače pozýva na 

Jesenný interný koncert 
spojený s rodičovským združením.

16.11.2022 o 16:30 
v Koncertnej sále ZUŠ.


Milí rodičia a žiaci. 

Vrámci rekonštrukcie budovy, bude dnes rekonštruované vstupné schodisko a teda vstup smerom od javiska nebude možný. Prosím vstupujte smerom od brány- cez Výtvarný odbor. Vstup do školy bez prezúvok alebo návlekov je zákázaný! 

Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školy


Dobrý deň, 

3.10.2022, z dôvodu rekonštrukcie školy, 
bude vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore skrátené do 16:00.


ZUŠ Školská 11, Tlmače- Lipník 

prijíma od žiakov

VZDELÁVACIE POUKAZY 

do piatka 23. septembra 2022

ZUŠ neposkytuje záujmové vzdelávanie, ale umelecké vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu, a preto vzdelávacími poukazmi nie je možné zaplatiť príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ (t. j. školné) v súlade s § 9 ods. 9 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.

Poukazy je možné odovzdať svojmu triednemu učiteľovi v ZUŠ do 23. septembra 2022. 

Získané prostriedky budú použité na nákup a ladenie nástrojov, nákup a údržbu učebných pomôcok a materiálno-technického zabezpečenia pre žiakov školy.

Ďakujeme Vám za podporu.


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Školská 11, Tlmače oznamuje, 

že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 16.09.2022 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov /výmena vchodových dverí, murárske práce v prechodovej chodbe/.
Milí rodičia, žiaci...

Už zajtra 5. septembra naša ZUŠ Tlmače otvára svoje brány.

Pár organizačných pokynov:

  • Prosíme aby ste v areáli školy dodržiavali značenie chodníkov a vyvarovali sa prechádzaniu cez stavebné zábrany. 
  • Pohyb mimo budovu školy-len na vlastnú zodpovednosť.
  • Pri vstupe do ZUŠ sa prosím prezujte. Rodičia, použite návleky.
  • Zadeľovanie do rozvrhu hodín bude prebiehať od 9:00 a po osobnom dohovore s triednym učiteľom. 
  • Vyučovanie výtvarného odboru bude prebiehať v triede hudobnej náuky (budova hudobného odboru)
  • Prosíme aby ste odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  
  • Ostatné informácie vám podajú triedni učitelia

Tešíme sa na Vás! :-)Ocenili sme absolventov 1. časti primárneho vzdelávania. 
Fotogaléria...


Milí rodičia, prihlásením do portálu iZUŠ môžete využívať:

-rozvrh hodín žiaka
-internetovú žiacku knižku
-príkaz na úhradu školného
-kontaktovať triedneho učiteľa, vedenie školy
a mnoho dalšieho.

Prístupové údaje obdržíte u triedneho učiteľa.

www.izus.sk

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s §44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu.