Dobrý deň, 

3.10.2022, z dôvodu rekonštrukcie školy, 
bude vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore skrátené do 16:00.


ZUŠ Školská 11, Tlmače- Lipník 

prijíma od žiakov

VZDELÁVACIE POUKAZY 

do piatka 23. septembra 2022

ZUŠ neposkytuje záujmové vzdelávanie, ale umelecké vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu, a preto vzdelávacími poukazmi nie je možné zaplatiť príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ (t. j. školné) v súlade s § 9 ods. 9 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.

Poukazy je možné odovzdať svojmu triednemu učiteľovi v ZUŠ do 23. septembra 2022. 

Získané prostriedky budú použité na nákup a ladenie nástrojov, nákup a údržbu učebných pomôcok a materiálno-technického zabezpečenia pre žiakov školy.

Ďakujeme Vám za podporu.


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Školská 11, Tlmače oznamuje, 

že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 16.09.2022 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov /výmena vchodových dverí, murárske práce v prechodovej chodbe/.
Milí rodičia, žiaci...

Už zajtra 5. septembra naša ZUŠ Tlmače otvára svoje brány.

Pár organizačných pokynov:

  • Prosíme aby ste v areáli školy dodržiavali značenie chodníkov a vyvarovali sa prechádzaniu cez stavebné zábrany. 
  • Pohyb mimo budovu školy-len na vlastnú zodpovednosť.
  • Pri vstupe do ZUŠ sa prosím prezujte. Rodičia, použite návleky.
  • Zadeľovanie do rozvrhu hodín bude prebiehať od 9:00 a po osobnom dohovore s triednym učiteľom. 
  • Vyučovanie výtvarného odboru bude prebiehať v triede hudobnej náuky (budova hudobného odboru)
  • Prosíme aby ste odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  
  • Ostatné informácie vám podajú triedni učitelia

Tešíme sa na Vás! :-)Lenka a Dominika na súťaži Kremnické Laso

Lenka Berkešová a Dominika Kováčová sa umiestnili na 1. mieste v speváckej súťaži "Kremnické Laso"

zobraziť viac...


Ocenili sme absolventov 1. časti primárneho vzdelávania. 
Fotogaléria...


Lenka na súťaži Hľadá sa muzikálová hviezda...

Lenka Berkešová sa umiestnila na 1. mieste v súťaži "Hľadá sa muzikálová hviezda"

zobraziť viac...


Koncert ku Dňu Matiek

fotogaléria...


Talentové skúšky v ZUŠ Tlmače

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy - tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme... zobraziť viac


Úspech Lukáša Trnku na klavírnej súťaži...

V celoslovenských klavírnych súťažiach nás reprezentoval Lukáš Trnka, žiak 1.ročníka. V Topoľčanoch sa umiestnil v strieborno pásme... zobraziť viac


Úspechy detí zo Zuškáčiku na súťaži Píšťalenka Pískaj...

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí Píšťalenka pískaj 2022, naši žiaci sa umiestnili nasledovne: v striebornom pásme Natália Herczegová , Martina Frtúsová, Hana Ižoldová... zobraziť viac


Úspech žiakov výtvarného odboru na súťaži Vesmír očami detí...

Žiaci výtvarného odboru získali v okresnom kole Celoštátnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú každoročne organizuje Tekovská hvezdáreň v Leviciach... zobraziť viacMilí rodičia,
aj v tomto zdaňovacom období sa naše občianske združenie Pulzácia umenia uchádza o Vašu podporu vo forme 2% z dane. Darujte 2% z dane žiakom ZUŠ Tlmače prostredníctvom Občianskeho združenia Pulzácia umenia.

Ďakujeme!


Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom 
rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní
želáme Vám úspešný a šťastný nový rok. 

ZUŠ Tlmače


Milí rodičia a žiaci, od pondelka sa brány našej školy znovu zatvoria. Všetky odbory prechádzajú na dištančné vyučovanie.

Viac informácií Vám dajú triedny učitelia. Milí rodičia, prihlásením do portálu iZUŠ môžete využívať:

-rozvrh hodín žiaka
-internetovú žiacku knižku
-príkaz na úhradu školného
-kontaktovať triedneho učiteľa, vedenie školy
a mnoho dalšieho.

Prístupové údaje obdržíte u triedneho učiteľa.

www.izus.sk

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s §44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu.