RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
Milí rodičia, pedagógovia a žiaci,
dňa 30.9.2021 (štvrtok) o 18:00 sa uskutoční rodičovské združenie.
Rodičovské združenie bude prebiehať online na adrese:
meet.google.com/egq-asns-skx


ZUŠ Tlmače prijíma od žiakov 
VZDELÁVACIE POUKAZY

do stredy 22. septembra 2021

ZUŠ neposkytuje záujmové vzdelávanie, ale umelecké vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu, a preto vzdelávacími poukazmi nie je možné zaplatiť príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ (t. j. školné) v súlade s § 9 ods. 9 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.

Poukazy je možné odovzdať svojmu triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy.

Získané prostriedky budú použité na nákup a ladenie nástrojov, údržbu učebných pomôcok a materiálno-technického zabezpečenia pre žiakov školy.

Ďakujeme Vám za podporu.


Milí rodičia, prihlásením do portálu iZUŠ môžete využívať:

-rozvrh hodín žiaka
-internetovú žiacku knižku
-príkaz na úhradu školného
-kontaktovať triedneho učiteľa, vedenie školy
a mnoho dalšieho.

Prístupové údaje obdržíte u triedneho učiteľa.

www.izus.sk


Vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete online vyplniť aj tu:


Hurá do školy!

Zadeľovanie hodín do rozvrhu hodín bude prebiehať u triednych učiteľov
2.9.2021 od 10:00 do 16:00
3.9.2021 od 12:00 do 16:00.

V inom čase podľa dohody s triednymi učiteľmi.
Pri nástupe do školy žiak odovzdá triednemu učiteľovi "Písomné vyhlásenie o beznfekčnosti".

Tešíme sa na Vás!Základná umelecká škola v Tlmačoch v školskom roku 2021/2022 otvára vyučovanie v predmete HRA NA BICIE. 

Tešíme sa na všetkých záujemcov.


Združenie akordeonistov Slovenska organizuje každoročne akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl. Súťažná prehliadka bola v tomto roku realizovaná v online priestore prostredníctvom videonahrávok. Našu školu vo IV. kategórii reprezentoval Marek Uhnák, ktorý získal umiestnenie v striebornom pásme.
Na súťaž ho pripravila tr.uč. Renáta Godová.

                                                         Gratulujeme!


Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy - tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022 prebehnú v mesiacoch Máj a Jún 2021 v priestoroch ZUŠ Tlmače na Školskej 11 v Tlmačoch- časť Lipník.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz - elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ.

Po vyplnení elektronickej prihlášky budú záujemcovia pozvaní na talentovú skúšku.

Vedenie ZUŠ Tlmače.


Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s §44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu.