Vyhlásenie o prístupnosti

Základná umelecká škola Tlmače má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.zus-tlmace.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah

  • Informácia o dokumente na stiahnutie sa poskytuje iba využitím grafiky a CSS
  • Textové dokumenty sú poskytovné iba s použitím grafiky, ako naskenované PDF, ide o dokumenty doručené mestu klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy, prípadne ostatné upresnené v časti Doplňujúce informácie k formátom textových dokumentov).
  • Tieto dokumenty mesto netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Informácia o dokumente na stiahnutie sa poskytuje iba využitím grafiky (§ 18 Všeobecné použitie formátov Vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy - ďalej len Vyhlášky č. 78/2020)
  • Zverejnené textové dokumenty na stiahnutie sa poskytujú súčasne vo formátoch DOCX a PDF (§ 19 Textové súbory Vyhlášky č. 78/2020)

Doplňujúce informácie k formátom textových dokumentov

Webové sídlo Základnej umeleckej školy Tlmače (www.zus-tlmace.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Základná umelecká škola Tlmače si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke Základnej umeleckej školy Tlmače. Ide o dokumenty, ktoré boli Základnej umeleckej škole Tlmače doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Základná umelecká škola Tlmače zverejnila na svojej webovej stránke www.zus-tlmace.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.