ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej umeleckej škole, Školská 11, Tlmače

V súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 596/ 2003 Z. z.") a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len "vyhláška č. 291/ 2004 Z. z.) sa vydáva tento štatút rady školy.

ČI. 1 Základné ustanovenie

 1. V zmysle § 24 ods. 2 (ods. 3 ak sa jedná o školské zariadenie) zákona 596/ 2003 Z. z. sa zriaďuje rada školy pri Základnej umeleckej škole Tlmače, Školská 11.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia pri ktorom je zriadená.

ČI. 2 Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy (školského zariadenia), pri ktorej je zriadená.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy (školského zariadenia) v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa k činnosti školy a ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k vyradeniu zo siete alebo zaradeniu do siete škôl a školských zariadení SR.

ČI. 3 Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy (školského zariadenia) v oblasti výchovy a vzdelávania.
 2. Rada školy:
 • Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy (šk. zariadenia) a na jeho základe navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa.
 • Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa (vždy s odôvodnením) alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy (ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z).
 • c) Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy (školského zariadenia).
 • Vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy alebo školského zariadenia.
 • Vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v a § 5 ods. 7 citovaného zákona, a to najmä:
 1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
 2. k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov,
 3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 4. k návrhu rozpočtu,
 5. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 6. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 7. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
 8. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia.

ČI. 4 Zloženie a spôsob voľby členov rady školy 

Zloženie rady školy

 1. Rada školy má 7 členov.
 • Rada školy má členov
 • Členmi rady školy sú:

dvaja zvolení zástupcovia rodičov,

dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

ČI. 5 Spôsob voľby členov rady školy

 • Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich jednotlivé odbory ZUŠ Tlmače.
 • Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy (školského zariadenia).
 • Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy (školského zariadenia) sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy (školského zariadenia).
 • Členovia rady školy (školského zariadenia) sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
 • Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že je potrebné doplniť člena do rady školy, bude sa postupovať nasledovne (je potrebné postup odhlasovať):
 • rodičia - doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách (alebo - budú sa robiť doplňujúce voľby...),
 • zamestnanci školy - postupovať ako za rodičov,
 • delegovaný zástupca - požiadať o delegovanie nového člena.
 • Členstvo v rade školy zaniká

-    uplynutím funkčného obdobia,

-    vzdaním sa členstva,

-    ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa § 25 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z.,

- ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,

 1. a) ak dieťa člena zvoleného za rodičov prestane byť žiakom školy,
 2. b) ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,
 3. c) odvolaním člena, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa,
 4. d) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona č. 596/ 2003 Z. z.,
 5. e) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 6. f) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

ČI. 6 Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
 2. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 3. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa potreby (ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo tretina počtu členov rady školy).
 4. Zasadnutie rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Oznámenie o zasadnutí rady školy bude zverejnené na verejne prístupnom mieste.
 5. Zasadnutie rady školy vedie jej predseda.
 6. Zo zasadnutí rady školy sa zapíše zápisnica, ktorá bude uložená u predsedu.

ČI. 7 Práva a povinnosti člena rady školy 

1. Člen má právo:

 • voliť a byť volený do funkcie predsedu (okrem zástupcu žiakov v rade školy pri strednej škole),
 • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
 • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
 • predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.
 • Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach (bez náležitého ospravedlnenia) sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Rada školy túto skutočnosť oznámi rodičom, zamestnancom školy alebo zriaďovateľovi, za ktorých bol člen rady školy volený alebo delegovaný.

2. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.


ČI. 8 Povinnosti predsedu rady školy alebo rady školského zariadenia

 1. Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Nerozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.
 2. Predsedu rady školy volí rada školy na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 3. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti, vyplývajúce mu zo štatútu, alebo ak je odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu.
 4. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 5. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní po ustanovení rady školy návrh štatútu rady školy na schválenie.
 6. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
 7. Predseda rady školy zvolá zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda, prípadne člen rady školy.
 8. Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.
 9. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

Výročná správa obsahuje:

 • prehľad činností, realizovaných radou školy v kalendárnom roku,
 • prípadné zmeny v zložení rady školy,
 • prehľad o hospodárení,
 • iné údaje (ak je potrebné).

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa poskytne zriaďovateľovi.


ČI. 9 Vzťahy rady školy alebo rady školského zariadenia k orgánom miestnej štátnej správy

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a jej zriaďovateľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy v súlade s príslušným právnym predpisom alebo na požiadanie predkladá rade školy príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.


Záverečné ustanovenia

ČI. 10 Hospodárenie rady školy 

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok.

ČI. 11

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy (školského zariadenie). Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.


V Tlmačoch, Školská 11


Dátum schválenia: 6.2.2017

Podpis predsedu rady školy: Mgr.art. Andrea Harmadyová